Rosa Balistreri

Vinni a cantari all'ariu scuvertu

Sono venuto a cantare sotto il cielo

 

 

Vinni a cantari all'ariu scuvertu

 

 

 

 

 

 

Sono venuto a cantare sotto il cielo

 

E vinni a cantari all’ariu scuvertu

unni ca fu cunclusu lu nostru pattu.

 

Si mi dici di sì cent’anni aspettu

si mi dici di no cassamu l’attu.

 

Pigghiu un cuteddu e mi cassu lu pettu

dintra ci truvirai lu to’ ritrattu.

 

Sono venuto a cantare sotto il cielo

là dove fu concluso il nostro patto.

 

Se mi dici di sì cent’anni aspetto

se mi dici di no cassamu l’attu.

 

Prendo un coltello e mi squarcio il petto

dentro ci troverai il tuo ritratto.